جمعه, 30 ارديبهشت 1401
  • ساعت : ۱۳:۱۱:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ 
وﯾﮋه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ
سومین دوره مسابقه پیامكی امر به معروف و نهی از منكر

به آگاهی  می رساند سومین ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ امر به معروف و نهی از منکر (وﯾﮋه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ) به شرح زیر ﺑﺮﮔﺰار می شود:
نحوه اجرای مسابقه پیامکی
1-    سئوالات در زیر در ادامه آورده شده است.
2-    همکاران می توانند ﺟﻮاب ﺳﺌﻮاﻻت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺪد ﺳﻪ رﻗﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ 10001313225001 ارﺳﺎل ﻓﺮﻣایند.  ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ از ﺳﺌﻮال اول ﮔﺰﯾﻨﻪ 3 و از ﺳﺌﻮال دوم ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 و از ﺳﺌﻮال ﺳﻮم ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 را اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮدند، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪد 311 را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎیند. ﯾﻌﻨﻰ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل پاسخ ها10 روز پس از ارسال سئوالات به معاونت ها و دفاتر مستقل می باشد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﻰ می نماید.
3-    به سه نفر از برندگان هر دوره هر نفر مبلغ 200/000 تومان بسته فرهنگی از سوی شرکت تقدیم می شود.
4-   مهلت پاسخگویی 1400/10/30 می باشد.
5-   منبع پرسشها پیوست می باشد.  
6-   پرسشها از طریق اتوماسیون، کانال اطلاع رسانی برق گیلان ( سروش)، تابلو اعلانات ستاد و بهره برداری، سایت برق گیلان و پیامک اطلاع رسانی می شود .

 

سئوالات مسابقه پیامکی:

 

ﺳﺌﻮال اول) دستگاه های اجرایی موظقند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل چند ماه یکبار به ستاد ارایه نمایند ؟
1)    هر شش ماه یکبار
2)    سالانه
3)    هر سه ماه یکبار


سوال دوم) کدام یک جز اعضای ستاد استانی امر به معروف و نهی از منکر نمی باشد؟
1)مدیر کل اطلاعات استان
2)دبیر ستاد ائمه جمعه  
3) فرماندار شهرستان مرکزی استان


سئوال سوم) کدام وزارت خانه پس از کسب نظر مشورتی ستاد می تواند برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معرو و نهی از منکر قصد فعالین دارند مجوز صادر کند:
1) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2) وزارت اطلاعات
3) وزارت کشور

 

جهت دریافت منبع سوالات روی متن زیر کلیک فرمایید:

منبع سوالات

امتیاز :  ۳.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    6.0.12.0
    V6.0.12.0