جمعه, 30 ارديبهشت 1401
  • ساعت : ۸:۸:۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ 
وﯾﮋه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ برق منطقه ای گیلان؛
مسابقه سوم پیامكی مدیریت مصرف بهینه برق
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰمدیریت مصرف انرژی برق (وﯾﮋه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ) به شرح زیر ﺑﺮﮔﺰار می شود:

نحوه اجرای مسابقه پیامکی:

* سئوالات در زیر در ادامه آورده شده است.

* همکاران می توانند ﺟﻮاب ﺳﺌﻮاﻻت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺪد ﺳﻪ رﻗﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ 10001313225001 ارﺳﺎل ﻓﺮﻣایند.  ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ از ﺳﺌﻮال اول ﮔﺰﯾﻨﻪ 3 و از ﺳﺌﻮال دوم ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 و از ﺳﺌﻮال ﺳﻮم ﮔﺰﯾﻨﻪ 1 را اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮدند، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪد 311 را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﻰ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎیند. ﯾﻌﻨﻰ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﻰ می نماید.

* به سه نفر از برندگان هر دوره هر نفر مبلغ 100/000 تومان بن فرهنگی از طریق دفتر روابط عمومی تقدیم می شود. 

* مهلت پاسخگویی 1400/7/30 می باشد . 

سئوالات مسابقه پیامکی:

ﺳﺌﻮال اول) استفاده از لامپ های کم مصرف LED نسبت به لامپ های دیگر چه مقدار کاهش مصرف را به همراه دارد؟

1) 50 درﺻﺪ

2) 60 درﺻﺪ

3) 70  درﺻﺪ

ﺳﺌﻮال دوم) استفاده از نور خورشید در هنگام روز و عدم استفاده از لامپ الکتریکی باعث چه میزان کاهش انرژی مصرفی می شود؟

1) ﺣﺪود 20 درصد

2) ﺣﺪود 25 درصد

3)  ﺣﺪود 30درصد

ﺳﺌﻮال ﺳﻮم) یک لامپ کم مصرف LED 10 وات از نظر روشنایی قابل جایگزینی با ....؟

1)یک لامپ کم مصرف 30 و یک لامپ رشته ای 100 وات است.

2) یک لامپ کم مصرف 40 و یک لامپ رشته ای 150 وات است.

3) یک لامپ کم مصرف 30 و یک لامپ رشته ای 150 وات است.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.12.0
    V6.0.12.0